Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.bartpol.com.pl, przez konsumentów oraz osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 1

 

Definicje.

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
 2. Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta.
 3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedający – firma Bartpol Ewa Kostrzewska – Rusinowska z siedzibą w Grzebienisku, Brzoza 22D, NIP 6671039920, regon 301296890. Dane do kontaktu telefonicznego i mailowego ze Sprzedającym znajdują się w zakładce Kontakt.
 6. Dostarczyciel – pracownik lub inny podmiot (działający w imieniu firmy kurierskiej) dokonujący dostaw produktów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedającego.
 7. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sprzedającego.
 8. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym Sprzedającego i której dotyczy umowa sprzedaży.
 9. Karta produktu - pojedyncza podstrona w sklepie internetowym Sprzedającego, zawierająca informacje o wybranym produkcie.
 10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. Sklep – sklep internetowy Sprzedającego
 12. Rejestracja – wypełnienie przez Kupującego formularza na stronnie sklepu Sprzedającego, w tym podanie danych osobowych i adresowych, niezbędnych do dokonania zakupów oraz dostawy produktów.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem strony sklepu internetowego Sprzedającego, tj. www.sklep.bartpol.com.pl.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów oraz sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 15. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 16. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.

 

 • 2

 

Zasady ogólne.

 1. Sprzedający, w ramach sklepu internetowego, prowadzi sprzedaż suplementów diety, produktów spożywczych i kosmetyków.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 4. Prezentowane na stronie internetowej opakowania oraz wygląd produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań oraz barwy naturalnego surowca, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu internetowego Sprzedającego należy je wszystkie wyłączyć.
 • minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.
 1. Klient zobowiązany jest do:
 • niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach ze strony internetowej Sprzedającego jedynie w zakresie użytku własnego,
 • korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

 

 • 3

 

Składanie zamówień i zawarcie umowy.

 1. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne lub jednostka organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane w dniu następnym, a złożone w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym.
 3. Sprzedający pracuje od poniedziałku do piątku od 8 do 16.
 4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy lub e-mailem na adres info@bartpol.com.pl.
 5. Aby złożyć zamówienie poprzez formularz zamówieniowy, koniecznym jest rejestracja przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego.
 6. Celem rejestracji Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tj. m. in. zmierzających do obejścia/naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen. W przypadku zmiany cen produktów lub ich braku w magazynie Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny lub nowego terminu realizacji, zamówienie nie będzie realizowane.
 9. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
 • wybrać produkt,
 • dodać wybrany produkt do koszyka,
 • wejść do koszyka
 • zalogować się, a jeżeli są to pierwsze zakupy w sklepie Sprzedającego dokonać rejestracji,
 • sprawdzić prawidłowość zamówienia w podsumowaniu,
 • zaakceptować zmówienie,
 1. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru produktu.
 2. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
 • wybranego miejsca dostawy.
 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 2. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres email. Jest ono potwierdzane również telefonicznie, na wskazany w zamówieniu numer telefonu. Jest to wyłączne potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 4. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego telefonicznego potwierdzenia dokonania zamówienia.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez telefoniczne jego potwierdzenie oraz dołączenie do przesyłki zawierającej zamówienie faktury VAT.
 7. Zamówienia nie potwierdzone telefonicznie będą automatycznie anulowane.

 

 • 4

 

Płatność i dostawa.

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający wystawia faktury VAT.
 3. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą i w ramach jej prowadzenia dokonujący zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego za pomocą formularza Produkty oświadcza, iż upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje się do odesłania na adres Sprzedającego kopii faktury VAT opatrzonej pieczęcią i podpisem.
 4. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedającym. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie dotyczy to zamówień wysyłanych poza granice kraju.
 5. Płatność za zamówione produkty dokonywana jest w miejscu odbioru zamówienia, do rąk Doręczyciela. Nie dotyczy zakupów zamawianych i wysyłanych poza granicę kraju.
 6. Koszt dostawy zamówionych produktów, w zależności od ich ilości lub wagi, podany jest w zakładce „koszty dostawy”. W przypadku zakupów zamawianych i wysyłanych poza granicę kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.
 7. Zamówienia powyżej 200 zł brutto (dwieście złotych) dostarczane są bezpłatnie. Nie dotyczy to zakupów zamawianych i wysyłanych poza granicę kraju.

 

 1. Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Doręczyciela, co Sprzedający zaleca. W przypadku stwierdzenia niekompletności zamówienia Kupujący powinien spisać protokół z Doręczycielem, ze wskazaniem brakujących produktów i albo odmówić przyjęcia przesyłki albo przyjąć niekompletną. Zgłoszenie (telefoniczne lub mailowe) Sprzedającemu braków winno być potwierdzone kopią w/w protokołu. W przypadku uznania zgłoszenia przez Sprzedającego, dosłanie brakujących produktów następuje na jego koszt.

 

 • 5

 

Odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 art. ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż Doręczyciel i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Dla zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi (w terminie 14 dni) poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres karolina.zybura@gmail.com.
 5. Konsument może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego (załącznik nr 1). Skorzystanie z przedmiotowego wzoru jest zalecane, jednak nie jest obowiązkowe.
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, na adres siedziby Sprzedającego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przekazem pocztowym lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

 • 6

 

Reklamacje.

 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Doręczyciela, w chwili jej dostarczenia, oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego, w przypadku jej uszkodzeń i odmowy przyjęcia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 2. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności Dostarczyciela. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie, wraz z Dostarczycielem, protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Dostarczyciela oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Uszkodzenia gwarancyjne należy ponadto zgłaszać telefonicznie.
 3. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 5. Reklamacje należy kierować na adres mailowy karolina.zybura@gmail.com. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 7

 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce Centrum pomocy/Bezpieczeństwo.

 

 • 8

 

Postanowienia końcowe.

 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadamiani komunikatem pojawiającym się na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z powyższym regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść.
 4. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182), Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat – Bartpol, 64 – 553 Grzebienisko, Brzoza 22D, tel. 618235321, email: karolina.zybura@gmail.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………...

Uwagi …………………………………………………………………………………………..

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl