Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.miododajnia.pl zakupów przez konsumentów.

§ 1

Definicje.
1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
2. Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta.
3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedający – spółka Bartpol s. c. Zygmunt Kostrzewski, Ewa Kostrzewska – Rusinowska z siedzibą w Grzebienisku, Brzoza 22D, NIP 6671039920, regon 301296890. Dane do kontaktu telefonicznego i mailowego ze Sprzedającym znajdują się w zakładce Kontakt.
6. Dostarczyciel – pracownik lub inny podmiot (działający w imieniu firmy kurierskiej) dokonujący dostaw produktów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedającego.
7. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sprzedającego.
8. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym Sprzedającego i której dotyczy umowa sprzedaży.
9. Karta produktu - pojedyncza podstrona w sklepie internetowym Sprzedającego, zawierająca informacje o wybranym produkcie.
10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Sklep – sklep internetowy Sprzedającego
12. Rejestracja – wypełnienie przez Kupującego formularza na stronnie sklepu Sprzedającego, w tym podanie danych osobowych i adresowych, niezbędnych do dokonania zakupów oraz dostawy produktów.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem strony sklepu internetowego Sprzedającego, tj. www.sklep.bartpol.com.pl.
14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów oraz sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
15. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
16. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 2

Zasady ogólne.
1. Sprzedający, w ramach sklepu internetowego, prowadzi sprzedaż suplementów diety, produktów spożywczych i kosmetyków.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
4. Prezentowane na stronie internetowej opakowania oraz wygląd produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań oraz barwy naturalnego surowca, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
• przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu internetowego Sprzedającego należy je wszystkie wyłączyć.
• minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.
6. Klient zobowiązany jest do:
• niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
• korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
• korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach ze strony internetowej Sprzedającego jedynie w zakresie użytku własnego,
• korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

§ 3

Składanie zamówień i zawarcie umowy.
1. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne lub jednostka organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane w dniu następnym, a złożone w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym.
3. Sprzedający pracuje od poniedziałku do piątku od 8 do 16.
4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy lub e-mailem na adres info@bartpol.com.pl.
5. Aby złożyć zamówienie poprzez formularz zamówieniowy, koniecznym jest rejestracja przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego.
6. Celem rejestracji Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tj. m. in. zmierzających do obejścia/naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen. W przypadku zmiany cen produktów lub ich braku w magazynie Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny lub nowego terminu realizacji, zamówienie nie będzie realizowane.
9. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
• wybrać produkt,
• dodać wybrany produkt do koszyka,
• wejść do koszyka
• zalogować się, a jeżeli są to pierwsze zakupy w sklepie Sprzedającego dokonać rejestracji,
• sprawdzić prawidłowość zamówienia w podsumowaniu,
• zaakceptować zmówienie,
10. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru produktu.
11. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
• przedmiotu zamówienia,
• cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
• wybranego miejsca dostawy.
12. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
13. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
14. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres email. Jest ono potwierdzane również telefonicznie, na wskazany w zamówieniu numer telefonu. Jest to wyłączne potwierdzenie otrzymania zamówienia.
15. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego telefonicznego potwierdzenia dokonania zamówienia.
16. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez telefoniczne jego potwierdzenie oraz dołączenie do przesyłki zawierającej zamówienie faktury VAT.
18. Zamówienia nie potwierdzone telefonicznie będą automatycznie anulowane.

§ 4

Płatność i dostawa.
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sprzedający wystawia faktury VAT.
3. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą i w ramach jej prowadzenia dokonujący zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego za pomocą formularza Produkty oświadcza, iż upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje sie do odesłania na adres Sprzedającego kopii faktury VAT opatrzonej pieczęcią i podpisem.
4. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Zamawiającym. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
5. Płatność za zamówione produkty dokonywana jest w miejscu odbioru zamówienia, do rąk Doręczyciela. Nie dotyczy zakupów zamawianych i wysyłanych poza granicę kraju.
6. Koszt dostawy zamówionych produktów, w zależności od ich ilości lub wagi, podany jest w zakładce „koszty dostawy”. W przypadku zakupów zamawianych i wysyłanych poza granicę kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.
7. Zamówienia powyżej 200 zł brutto (dwieście złotych) dostarczane są bezpłatnie. Nie dotyczy to zakupów zamawianych i wysyłanych poza granicę kraju.

8. Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Doręczyciela, co Sprzedający zaleca. W przypadku stwierdzenia niekompletności zamówienia Kupujący powinien spisać protokół z Doręczycielem, ze wskazaniem brakujących produktów i albo odmówić przyjęcia przesyłki albo przyjąć niekompletną. Zgłoszenie (telefoniczne lub mailowe) Sprzedającemu braków winno być potwierdzone kopią w/w protokołu. W przypadku uznania zgłoszenia przez Sprzedającego, dosłanie brakujących produktów następuje na jego koszt.

9. W przypadku zamówień spoza Polski, Kupujący zobowiązany jest wskazać adres dostawy w Polsce lub odebrać zamówienie osobiście

§ 5

Odstąpienia od umowy.
1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 art. ustawy.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż Doręczyciel i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Dla zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi (w terminie 14 dni) poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres karolina.zybura@gmail.com.
5. Konsument może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego (załącznik nr 1). Skorzystanie z przedmiotowego wzoru jest zalecane, jednak nie jest obowiązkowe.
6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, na adres siedziby Sprzedającego.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przekazem pocztowym lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 6

Reklamacje.
1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Doręczyciela, w chwili jej dostarczenia, oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego, w przypadku jej uszkodzeń i odmowy przyjęcia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
2. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności Dostarczyciela. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie, wraz z Dostarczycielem, protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Dostarczyciela oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Uszkodzenia gwarancyjne należy ponadto zgłaszać telefonicznie.
3. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
5. Reklamacje należy kierować na adres mailowy karolina.zybura@gmail.com. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
 

§ 7

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce Centrum pomocy/Bezpieczeństwo.

§ 8

Postanowienia końcowe.
1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadamiani komunikatem pojawiającym się na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
3. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z powyższym regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść.
4. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182), Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat – Bartpol s. c., 64 – 553 Grzebienisku, Brzoza 22D, tel. 618235321, email karolina.zybura@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………………………..
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………...
Uwagi …………………………………………………………………………………………..


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl